Algemene Voorwaarden BerkZorg Select B.V.

Algemene Voorwaarden BerkZorg Select B.V. 1 versie: 1 januari 2013
BerkZorg Select B.V.
Assumburg 138
3328 BH Dordrecht

T: 06-1271 0590
E: info@berkzorg.nl

Algemene Voorwaarden BerkZorg Select B.V. 1 versie: 1 januari 2013

01. Algemeen
02. Toepasselijkheid
03. Offertes
04. Totstandkoming overeenkomst
05. Duur van de opdracht
06. Uitvoering van de opdracht
07. Geheimhouding
08. Honorarium
09. Facturatie
10. Beëindiging overeenkomst
11. Aansprakelijkheid
12. Bescherming tegen gevaren
13. Algemene bepalingen
14. Toepasselijk recht

1. Algemeen
Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht verstrekt.
Onder BerkZorg Select B.V. wordt verstaan: BerkZorg B.V.
Onder Professional wordt verstaan: persoon of personen welke door BerkZorg Select B.V. worden voorgedragen en/of bemiddeld naar opdrachtgever ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.
Wanneer enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig danwel niet rechtsgeldig mocht blijken
te zijn, dan zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.

2. Toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes tussen
BerkZorg Select B.V. en opdrachtgever, alsmede op alle tussen BerkZorg Select B.V. en opdrachtgever gesloten
overeenkomsten.
b) Afwijkende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en BerkZorg Select B.V., indien die voorwaarden door zowel BerkZorg Select B.V. als opdrachtgever uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden dienen ondertekend geretourneerd te worden
alvorens de opdracht aanvangt.

3. Offertes en aanbieding
a) Alle offertes en prijzen van BerkZorg Select B.V., waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn geldig
voor een periode van 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen.
b) Opdrachtgever wordt geacht te hebben ingestemd met de offerte, indien een Professional
verschijnt op een gesprek tussen opdrachtgever en Professional. BerkZorg Select B.V. behoudt zich te
allen tijde het recht om een adviseur van BerkZorg Select B.V. bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

4. Totstandkoming overeenkomst
a) Een overeenkomst tussen BerkZorg Select B.V. en opdrachtgever komt tot stand nadat BerkZorg Select B.V. de opdracht van opdrachtgever heeft geaccepteerd of BerkZorg B.V. met de uitvoering van de
opdracht aanvangt. Onder de opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het
totaal van de overeengekomen werkzaamheden.
b) Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door BerkZorg B.V. zijn bevestigd c.q. geaccepteerd. BerkZorg Select B.V. heeft het recht om de opdracht of een
wijziging van de opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, en is niet aansprakelijk voor
de schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.
c) De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud, dan door BerkZorg Select B.V. in de
opdrachtbevestiging is vermeld. De opdrachtgever kan deze bevestiging binnen een termijn van
3 dagen weerspreken voordat deze onherroepelijk wordt.
d) Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst van BerkZorg Select B.V. voortvloeiende rechten en/of
verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BerkZorg Select B.V.
noch geheel noch gedeeltelijk, aan een derde of derden overdragen.

5. Duur van de opdracht
a) De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
b) De opdracht kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is
overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.
c) Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, moet steeds schriftelijk worden opgezegd
met in acht name van een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
d) Het in de voormelde artikelleden bepaalde laat onverlet de mogelijkheid van een eerdere
beëindiging van de opdracht op grond van enige andere bepalingen vervat in deze algemene
voorwaarden.
e) De opdracht voor bepaalde tijd dient met in acht name van een opzegtermijn van 1
kalendermaand tegen de overeengekomen einddatum schriftelijk te worden opgezegd. Bij
gebreke van deze opzegging wordt de opdracht stilzwijgend verlengd. Elke partij kan in dat
geval de opdracht alsnog schriftelijk beëindigen zulks met in acht name van een opzegtermijn
van 1 kalendermaand.

6. Uitvoering van de opdracht
a) BerkZorg Select B.V. ondersteunt opdrachtgever door het inzetten van Professionals bij de uitvoering
van de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht. Het aantal Professionals en de duur
van de opdracht worden aangegeven in de opdrachtbevestiging. De leiding over en het
dagelijkse toezicht op de door de Professional te verrichten werkzaamheden geschieden door
opdrachtgever.
b) Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd een Professional van BerkZorg Select B.V. een andere functie
en/of werkzaamheden te laten vervullen c.q. te laten verrichten, echter niet dan na
voorafgaand overleg met en instemming van BerkZorg B.V..
c) BerkZorg Select B.V. heeft de verplichting zich in te spannen om Professionals in te zetten die
beschikken over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden
door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht mogen worden verwacht.
d) Opdrachtgever dient aan Professional van BerkZorg Select B.V. inzage te geven in alle relevante
documenten met betrekking tot ARBO, Milieu en veiligheid en verdere gegevens die voor de
goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en
volledigheid van de ter beschikking gestelde documenten en gegevens. Opdrachtgever verklaart
de werkplek veilig te hebben ingericht conform ARBO wetgeving.
e) BerkZorg Select B.V. is verplicht Professionals te instrueren om van deze informatie verplicht kennis te nemen, en indien Professional bezwaren heeft, dient hij deze kenbaar te maken bij
opdrachtgever en BerkZorg B.V..
f) Opdrachtgever verklaart deugdelijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid verband houdend
met de uitvoering van deze overeenkomst, waaronder begrepen indien de Professional een
ongeval overkomt.
g) Het is opdrachtgever niet toegestaan Professionals buiten Nederland te werk te stellen of op
bijzondere tijden te laten werken zonder daarin uitdrukkelijk BerkZorg B.V. te kennen en zonder
haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen
van toestemming dient aan BerkZorg B.V. in ieder geval opgave te worden gedaan van het verblijf
in het buitenland, de plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het
verblijf in het buitenland.
h) Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het BerkZorg Select B.V. toegestaan andere Professionals in te
zetten dan diegene die de overeengekomen werkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.

7. Geheimhouding
a) BerkZorg Select B.V. is, tenzij BerkZorg Select B.V. een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden. BerkZorg B.V. verbindt zich maatregelen te treffen om de geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle bedrijfsgegevens van
opdrachtgever, en van relaties van opdrachtgever waar (Professionals van) BerkZorg Select B.V., uit
hoofde van zijn/haar functioneren bij opdrachtgever mee te maken heeft gehad of kennis van
heeft genomen tijdens de uitvoering van de opdracht.
b) BerkZorg Select B.V. is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij er
schriftelijk toestemming van opdrachtgever is. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt
in het geval BerkZorg Select B.V. voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze
informatie van belang is.

8. Honorarium
a) Het honorarium van BerkZorg Select B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht zoals
omschreven in de opdrachtbevestiging.
b) De door de Professional uit te voeren werkzaamheden zullen door opdrachtgever aan BerkZorg Select B.V. worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren
of dagen.
c) Het honorarium is gebaseerd op de uurtarieven zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Het
tarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde Professional. Het tarief is
exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld wordt of overeengekomen is.
d) Het honorarium is tevens gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord
ondertekende tijdverantwoordingsformulieren die de opdrachtgever binden.
e) Het in de opdrachtbevestiging genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht
door de BerkZorg Select B.V. is bevestigd. Tariefswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen
en algemene prijscompensatie, eventuele CAO-verplichtingen en wettelijke vastgestelde
loon en /of lastenverhogingen, zoals premies sociale verzekeringen, zullen aan opdrachtgever
worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en).
f) BerkZorg Select B.V. is na goedkeuring door de opdrachtgever gerechtigd naast het tarief voor bestede
uren ook andere kosten zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever in
rekening te brengen.
g) Reiskosten voor woon-, werk-verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment
geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. De
reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het gewerkte aantal uren.
h) De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van
opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De kosten
voor overige zakelijke kilometers bedragen € 0,30 per kilometer.
i) Overwerk, door opdrachtgever noodzakelijk geacht, wordt doorberekend volgens een tevoren
vastgesteld overuurtarief. Voor andere tijden en dagen gelden de volgende tarieven
kantooruren 07:00 – 18:00 uur:
– werkdagen tot 24:00 uur gewoon uurtarief x 125%
– werkdagen na 24:00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%
– zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%
j) Wanneer BerkZorg Select B.V. een Werving & Selectie opdracht vervuld van een door BerkZorg B.V. (na
overeenkomst of offerte) voorgestelde Professional, wordt een bemiddelingsfee aangehouden
van drie bruto maandsalarissen inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW.

9. Facturatie
a) Het honorarium van BerkZorg Select B.V. wordt per maand, achteraf, in rekening gebracht, tenzij
opdrachtgever en BerkZorg B.V. in de opdrachtbevestiging hierover afwijkende afspraken
gemaakt hebben.
b) Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden
door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van BerkZorg Select B.V.. Betaling
van het verschuldigde bedrag aan derden geldt niet als een bevrijdende betaling.
c) Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien
opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat
geval zijn alle vorderingen van BerkZorg Select B.V. op opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar,
terwijl BerkZorg Select B.V. tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente volgens de
wettelijke regeling, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.
d) Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening
van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het
totaal verschuldigde bedrag.
e) Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente
en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van
deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom
openstaande vorderingen, waarbij de oudste vorderingen als eerste worden geacht te zijn
voldaan.
f) Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk gemotiveerd bij BerkZorg Select B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever
wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn heeft de
opdrachtgever zijn rechten verloren. Beide partijen streven ernaar binnen 14 dagen na
ontvangst van motivatie van opdrachtgever tot een bevredigende oplossing te komen.
g) Indien opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot
betaling van het niet betwiste gedeelte. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zich te beroepen
op verrekening.
h) Eventuele reiskosten en verblijfkosten betreffende de werkzaamheden worden maandelijks
separaat gefactureerd.

10. Beëindiging overeenkomst
a) De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op de in de
opdrachtbevestiging genoemde (verwachte) einddatum, danwel, indien van toepassing, na
realisatie van het BerkZorg Select B.V. aandeel in het omschreven project.
b) BerkZorg Select B.V. en opdrachtgever hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring, te beëindigen indien de
wederpartij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van
de tekortkoming, in verzuim blijft, indien aan BerkZorg Select B.V. of opdrachtgever (voorlopige)
surseance van betaling is verleend, wanneer opdrachtgever in staat van faillissement is
verklaard of bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen,
niet kan worden verlangd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.
c) Indien de duur van de opdracht overeenkomstig lid 1 van dit artikel afhankelijk is gesteld van
de realisatie van een bepaald project, is opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is,
wanneer deze gebeurtenis zich zal voordoen of op welke datum het project gerealiseerd is,
BerkZorg Select B.V. onmiddellijk doch uiterlijk twee weken voor de einddatum schriftelijk hiervan in
kennis te stellen.
d) Het eindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de
lopende verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid
a) Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BerkZorg Select B.V.,
indien BerkZorg Select B.V. bij de vervulling van haar verplichtingen, zoals vermeld in artikel 6 lid 3 en
artikel 7, fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale
vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelend BerkZorg Select B.V. had kunnen en moeten
vermijden.
b) De totale aansprakelijkheid van BerkZorg B.V. in geval van toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het
totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan opdrachtgever
gefactureerde bedragen exclusief BTW, zulks met een maximum van € 250.000,–, dan wel,
indien en voor zover de schade gedekt is door een door BerkZorg Select B.V. gesloten verzekering, tot
maximaal het door de verzekeraar van BerkZorg Select B.V. ter zake het schade-veroorzakend feit uit te
keren bedrag.
c) De aansprakelijkheid van BerkZorg Select B.V. voor enige andere schade dan directe schade, hieronder
mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en vertragingsschade, is uitdrukkelijk
uitgesloten.
d) Opdrachtgever vrijwaart BerkZorg Select B.V. voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de
bij de werkzaamheden betrokken Professional. Indien BerkZorg Select B.V., ondanks het hiervoor
gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en BerkZorg B.V. in dat geval
schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft BerkZorg Select B.V. voor het gehele alsdan door haar
voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.
e) Het in artikel 11.b genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BerkZorg Select B.V..
f) Enig recht op schadevergoeding voor opdrachtgever ontstaat slechts na schriftelijke melding
aan BerkZorg Select B.V. direct na het ontstaan van de schade. Iedere aansprakelijkheid van BerkZorg Select B.V. vervalt, nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is beëindigd.

12. Bescherming tegen gevaren
a) Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort
in acht nemen met betrekking tot de Professional die betrokken is bij de werkzaamheden.
Opdrachtgever is jegens de Professional in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader
vrijwaart opdrachtgever BerkZorg Select B.V. uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van de betreffende
Professional.
b) Indien BerkZorg Select B.V., ondanks het gestelde in lid a van dit artikel, door de betreffende
Professional aansprakelijk wordt gesteld en BerkZorg Select B.V. in dat kader schadevergoeding heeft
moeten betalen, heeft BerkZorg Select B.V. voor het gehele alsdan voor haar voldane bedrag aan
schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

13. Rechtstreekse arbeidsverhouding
a) Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een
opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om
zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BerkZorg Select B.V., rechtstreeks
voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking
van welke aard dan ook aan te gaan met de Professional.
b) Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een
periode van 12 maanden nadat een Professional door BerkZorg Select B.V. aan haar is voorgesteld, en
een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke
aard dan ook aan te gaan met de Professional.
c) Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan BerkZorg Select B.V. verschuldigde,
onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 30.000,- euro, maar laat de mogelijkheid van
BerkZorg Select B.V. om volledige schadevergoeding te eisen onverlet.
d) Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk
voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

14. Bijzondere bepalingen
a) BerkZorg Select B.V. vrijwaart opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale
premies en/of belastingen met betrekking tot de Professional die betrokken is bij de
werkzaamheden zoals genoemd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever verplicht zich tijdig
relevante informatie aan BerkZorg Select B.V. te verstrekken om hieraan te voldoen.
b) Op verzoek van opdrachtgever zal BerkZorg Select B.V. schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Professional van BerkZorg Select B.V. die op
grond van de opdrachtbevestiging bij opdrachtgever is ingezet.
c) Voor overname van een Professional na afloop van de termijn van detachering geldt de
volgende regeling:
− Vanaf 1880 declarabele uren die door de Professional bij opdrachtgever zijn gewerkt zal er
geen overnamefee in rekening worden gebracht.
d) Alle documenten, door opdrachtgever verstrekt aan de Professional in het kader van de
werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van opdrachtgever.

15. Toepasselijk recht
a) Op elke overeenkomst tussen BerkZorg Select B.V. en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
b) Alle geschillen tussen BerkZorg Select B.V. en opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst zullen
bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, of zulks ter keuze van
BerkZorg Select B.V., aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

16. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2013.

Contactgegevens
BerkZorg Select BV
Bastion Business Center
Coltbaan 17-19
3439 NG Nieuwegein
Telefoon 06-1271 0590
Neem contact op ❯

Volg ons op
Link to my Facebook Page
Link to my Linkedin Page